Công bố kết quả quan trắc ngày 06/11/2023-16/11/2023

Kính gửi Quý khách hàng & Đối tác,

Thực hiện theo:
– Mục c khoản 1 điều 31 luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ký ngày 17/11/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
– Mục a khoản 3 điều 43 nghị định 45/2022/NĐ-CP ký ngày 07/7/2022 có hiệu lực từ 25/8/2022.

KCN Nhơn Hòa xin Công bố kết quả quan trắc môi trường, thông tin chi tiết theo file đính kèm các sau đây:

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ ngày 6-11-2023

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159