QUY TRÌNH – THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HÒA

 

 
STT TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC Văn bản QPPL liên quan Thời gian giải quyết tối đa Cơ quan giải quyết
I ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
1 Tổ chức, cá nhân trong nước thành lập doanh nghiệp để đầu tư trong Khu kinh tế lập thủ tục đề nghị đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và khắc dấu Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 05 ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an tỉnh theo cơ chế “một cửa liên thông”
 
II CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Tối đa 10 ngày
2 Nhà đầu tư tìm hiểu quy hoạch Khu Công nghiệp, chính sách đầu tư vào các Khu Công nghiệp trong Khu kinh tế để quyết định đầu tư và chọn vị trí phù hợp với quy hoạch ngành nghề sẽ đầu tư. Công ty phát triển hạ tầng; Ban Quản lý Khu kinh tế (P.Quản lý Đầu tư) hoặc truy cập địa chỉ  https://kkt.binhdinh.gov.vn/
3 – Nhà đầu tư làm việc thống nhất với Công ty phát triển hạ tầng về diện tích thuê đầu tư, giá thuê lại đất, phương thức thanh toán, các dịch vụ khác.

– Ký hợp đồng giữ chỗ với Công ty phát triển hạ tầng, thỏa thuận tiền đặt cọc giữ chỗ.

Hợp đồng giữ chỗ do Công ty phát triển hạ tầng và nhà đầu tư thỏa thuận. Công ty phát triển hạ tầng
4 Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư kèm xác nhận hoặc hợp đồng của Công ty đầu tư hạ tầng gửi Ban Quản lý Khu kinh tế. – Giấy đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế
+ Trường hợp đề xuất dự án đầu tư phù hợp Quy hoạch và quy định của UBND tỉnh, Ban Quản lý cấp chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Trường hợp đề xuất dự án đầu tư chưa phù hợp, Ban Quản lý có văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh để chấp thuận chủ trương đầu tư

– Quy hoạch Khu Công nghiệp và Điều lệ quản lý xây dựng KCN; Quy hoạch khu chức năng; Quy định của tỉnh Bình Định. 0,5 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản xin ý kiến.

5 Nhà đầu tư lập hồ sơ đăng ký hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế. Hồ sơ có thể nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.binhdinh.gov.vn hoặc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công NĐ 31/2021/NĐ-CP, TT 03/2021/TT-BKHĐT 0,5 ngày Nhà đầu tư
6 Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

– Dự án thuộc diện đăng ký đầu tư;

– Dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư;

Nếu hồ sơ không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty phát triển hạ tầng hoàn lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.

Luật Đầu tư 61/2020/QH14, NĐ 31/2021/NĐ-CP, TT 03/2021/TT-BKHĐT Tối đa

8,5 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Công ty phát triển hạ tầng

III THỦ TỤC GIAO ĐẤT – CHO THUÊ ĐẤT
15 Trên cơ sở dự án đã phê duyệt, Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất chính thức với Công ty phát triển hạ tầng; gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TNMT). Luật Đất đai 2013; NĐ: 43/2014/NĐ-CP, 01/2017/NĐ-CP, 148/2020/NĐ-CP, 10/2023/NĐ-CP; TT 24/2014/TT-BTNMT CĐT, Công ty PT Hạ tầng KCN,  Văn phòng Đăng ký Đất đai (STN&MT)
16 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TNMT) chỉnh lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Luật Đất đai 2013; NĐ: 43/2014/NĐ-CP, 01/2017/NĐ-CP, 148/2020/NĐ-CP, 10/2023/NĐ-CP; TT 24/2014/TT-BTNMT Văn phòng Đăng ký Đất đai (STN&MT)
Tiến hành bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. CĐT, Công ty PT Hạ tầng KCN
IV THỦ TỤC VỀ QUY HOẠCH – XÂY DỰNG
7 Chủ đầu tư lập QHCT dự án gửi Ban Quản lý khu kinh tế thẩm định, phê duyệt (chỉ áp dụng đối với dự án sử dụng đất từ 05 ha trở lên) – Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 9/11/2023 10 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế
8 Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng; lập các hồ sơ kèm dự án gửi các cơ quan chức năng:

a. Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Dự án thuộc danh mục 3)

b. Thiết kế cơ sở của dự án.

c. Chủ đầu tư tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

d. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu dự án thuộc diện lập ĐTM) hoặc Giấy phép môi trường để thẩm định, phê duyệt.

+ Đối với dự án không thuộc diện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư lập thủ tục cấp Giấy phép môi trường.

– Nghị định Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

– Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 9/11/2023

a. Thẩm duyệt PCCC: 10 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A; 03 ngày đối với các dự án còn lại.

b. TKCS: 10 ngày đối với dự án nhóm B, nhóm C

d.20 ngày

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an tỉnh

Bộ Xây dựng: nhóm A

BQL KKT: nhóm B; C

Chủ đầu tư giao bộ phận chuyên môn của mình thẩm định trước khi phê duyệt

Bộ TNMT

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế

9 Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng:

– Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, tổng dự toán.

– Thực hiện đấu thầu hoặc chọn nhà thầu thi công.

Nghị định 12/2009/NĐ-CP

NĐ 112/2009/NĐ-CP; Thông tư 19/2009/TT-BXD

Chủ đầu tư
10 Trên cơ sở dự án đã phê duyệt, Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất chính thức với Công ty phát triển hạ tầng; gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TNMT). Hợp đồng thuê lại đất. Công ty Phát triển hạ tầng
11 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TNMT) chỉnh lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Luật Đất đai 2013; NĐ: 43/2014/NĐ-CP, 01/2017/NĐ-CP, 148/2020/NĐ-CP, 10/2023/NĐ-CP; TT 24/2014/TT-BTNMT 04 ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TNMT)
12 Tiến hành bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 03 ngày Công ty Phát triển hạ tầng
13 Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng –        NĐ 15/2021/NĐ-CP

– Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 9/11/2023

10 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế
14 Chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình theo Quy hoạch, thiết kế xây dựng và Giấy phép xây dựng.

– Đăng ký với cơ quan Hải quan nhập khẩu vật tư, thiết bị (nếu có).

Báo Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp Công ty phát triển hạ tầng giám sát các công trình ngầm
V THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG
15 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.binhdinh.gov.vn hoặc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

– Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 4 Quyết định 76/2021/QĐ UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh

– Thời điểm thực hiện nghĩa vụ thanh toán: trong quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

Khoản 1, Điều 34 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 Tối đa 20 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế
16 Thủ tục cấp Giấy phép môi trường. Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.binhdinh.gov.vn hoặc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

– Phí thẩm định theo khoản 2, Điều 1, Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 và Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 30/7/2023 của UBND tỉnh.

– Thời điểm thực hiện nghĩa vụ thanh toán: trong quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 45 và khoản 2, Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Khoản 1, Điều 42 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 Tối đa 15 ngày hoặc 20 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế
V THỦ TỤC VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
15 Chủ đầu tư tổ chức tuyển dụng lao động:

– Lao động trong nước: Tự tuyển dụng hoặc qua Trung tâm dịch vụ lao động.

– Lao động nước ngoài: Xin Giấy phép cho người lao động nước ngoài.

Nếu có nhu cầu được hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động, chủ đầu tư đăng ký với Ban Quản lý để phối hợp tổ chức đào tạo

NĐ 70/2023/NĐ-CP 05 ngày Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
16 Khi xây dựng xong công trình Chủ đầu tư đề nghị:

– Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường).

– Nghiệm thu, xác nhận về công trình phòng cháy chữa cháy (đối với công trình phải xác nhận)

– Kiểm tra, chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình bắt buộc chứng nhận).

Nghị định 29/2011/NĐ-CP; Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

15 ngày Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện.

Cơ quan thẩm duyệt thiết kế PCCC.

Ban Quản lý Khu kinh tế,

Cơ quan chức năng.

17 Chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (nếu có nhu cầu) NĐ 88/2009/NĐ-CP 30 ngày Sở Tài nguyên và Môi trường
18 Nhà đầu tư thông báo chính thức hoạt động dự án. 30 ngày từ khi hoàn thành Chủ đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Phát triển hạ tầng; Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê
19 Nhà đầu tư lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục thuế tỉnh để theo dõi, tổng hợp. Trong thời gian không quá 06 tháng sau khi xây dựng công trình Chủ đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế; Cục thuế tỉnh để theo dõi, tổng hợp