QUY TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

(TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN THUÊ LẠI ĐẤT CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN  HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP)

STT

TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC

Văn bản QPPL liên quan

Thời gian giải quyết tối đa

Cơ quan giải quyết

I

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

 

 

1

Tổ chức, cá nhân trong nước thành lập doanh nghiệp để đầu tư trong Khu kinh tế lập thủ tục đề nghị đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và khắc dấu

Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010

05 ngày

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an tỉnh theo cơ chế “một cửa liên thông”

II

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

 

 

2

Nhà đầu tư tìm hiểu quy hoạch Khu Công nghiệp, chính sách đầu tư vào các Khu Công nghiệp trong Khu kinh tế để quyết định đầu tư và chọn vị trí phù hợp với quy hoạch ngành nghề sẽ đầu tư.

Công ty phát triển hạ tầng; Ban Quản lý Khu kinh tế (P.Quản lý Đầu tư) hoặc truy cập địa chỉ  www.kkt binhdinh.vn

3

– Nhà đầu tư làm việc thống nhất với Công ty phát triển hạ tầng về diện tích thuê đầu tư, giá thuê lại đất, phương thức thanh toán, các dịch vụ khác.

– Ký hợp đồng giữ chỗ với Công ty phát triển hạ tầng, thỏa thuận tiền đặt cọc giữ chỗ.

Hợp đồng giữ chỗ do Công ty phát triển hạ tầng và nhà đầu tư thỏa thuận.

Công ty phát triển hạ tầng

4

Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư kèm xác nhận hoặc hợp đồng của Công ty đầu tư hạ tầng gửi Ban Quản lý Khu kinh tế.

– Giấy đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Ban Quản lý Khu kinh tế

+ Trường hợp đề xuất dự án đầu tư phù hợp Quy hoạch và quy định của UBND tỉnh, Ban Quản lý cấp chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Trường hợp đề xuất dự án đầu tư chưa phù hợp, Ban Quản lý có văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh để chấp thuận chủ trương đầu tư

– Quy hoạch Khu Công nghiệp và Điều lệ quản lý xây dựng KCN; Quy hoạch khu chức năng; Quy định của tỉnh Bình Định.

06 ngày

03 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản xin ý kiến.

5

Nhà đầu tư lập hồ sơ đăng ký hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế.

NĐ 108/2006/NĐ-CP, QĐ 1088/2006/QĐ-BKH

Nhà đầu tư

6

Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

– Dự án thuộc diện đăng ký đầu tư;

– Dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư;

Nếu hồ sơ không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty phát triển hạ tầng hoàn lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; NĐ 88/2006/NĐ-CP;  NĐ 108/2006/NĐ-CP, QĐ 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

05 ngày

15 ngày

(Không kể thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ)

03 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Công ty phát triển hạ tầng

II

THỰC HIỆN SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

7

Chủ đầu tư lập QHCT dự án gửi Ban Quản lý khu kinh tế thẩm định, phê duyệt (chỉ áp dụng đối với dự án sử dụng đất từ 5ha trở lên)

15 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

8

Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng; lập các hồ sơ kèm dự án gửi các cơ quan chức năng:

a. Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Dự án thuộc danh mục 3)

b. Thiết kế cơ sở của dự án.

c. Chủ đầu tư tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

d. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu dự án thuộc diện lập ĐTM) để thẩm định, phê duyệt.

+ Đối với dự án không thuộc diện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư lập Bản cam kết bảo vệ môi trường.

– Nghị định 46/2012/NĐ-CP

– Nghị định 12/2009/NĐ-CP; 112/2009/NĐ-CP; Thông tư 19/2009/TT-BXD

Nghị định 12/2009/NĐ-CP; Thông tư 03/2009/TT-BXD

Nghị định 29/2011/NĐ-CP; Thông tư 26/2011/TT-BTNMT

7 ngày

20 ngày (nhóm A)

15 ngày (nhóm B)

10 ngày (nhóm C)

30 ngày

25 ngày

5 ngày

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an tỉnh

Bộ Xây dựng: nhóm A

BQL KKT: nhóm B; C

Chủ đầu tư giao bộ phận chuyên môn của mình thẩm định trước khi phê duyệt

Bộ TNMT

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế

9

Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng:

– Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, tổng dự toán.

– Thực hiện đấu thầu hoặc chọn nhà thầu thi công.

Nghị định 12/2009/NĐ-CP

NĐ 112/2009/NĐ-CP; Thông tư 19/2009/TT-BXD

Chủ đầu tư

10

Trên cơ sở dự án đã phê duyệt, Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất chính thức với Công ty phát triển hạ tầng; gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TNMT).

Hợp đồng thuê lại đất.

Công ty Phát triển hạ tầng

11

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TNMT) chỉnh lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

Nghị định181/2004/NĐ-CP

05 ngày

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TNMT)

12

Tiến hành bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

03 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Công ty Phát triển hạ tầng

13

Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng

Nghị định 64/2012/NĐ-CP; Thông tư 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng

07 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

14

Chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình theo Quy hoạch, thiết kế xây dựng và Giấy phép xây dựng.

– Đăng ký với cơ quan Hải quan nhập khẩu vật tư, thiết bị (nếu có).

Báo Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp Công ty phát triển hạ tầng giám sát các công trình ngầm

15

Chủ đầu tư tổ chức tuyển dụng lao động:

– Lao động trong nước: Tự tuyển dụng hoặc qua Trung tâm dịch vụ lao động.

– Lao động nước ngoài: Xin Giấy phép cho người lao động nước ngoài.

Nếu có nhu cầu được hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động, chủ đầu tư đăng ký với Ban Quản lý để phối hợp tổ chức đào tạo

NĐ 34/2008/NĐ-CP; NĐ 46/2011/NĐ-CP; Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH

10 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

16

Khi xây dựng xong công trình Chủ đầu tư đề nghị:

– Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường).

– Nghiệm thu, xác nhận về công trình phòng cháy chữa cháy (đối với công trình phải xác nhận)

– Kiểm tra, chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình bắt buộc chứng nhận).

Nghị định 29/2011/NĐ-CP; Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

15 ngày

Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện.

Cơ quan thẩm duyệt thiết kế PCCC.

Ban Quản lý Khu kinh tế,

Cơ quan chức năng.

17

Chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (nếu có nhu cầu)

NĐ 88/2009/NĐ-CP

30 ngày

Sở Tài nguyên và Môi trường

18

Nhà đầu tư thông báo chính thức hoạt động dự án.

30 ngày từ khi hoàn thành

Chủ đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Phát triển hạ tầng; Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê

19

Nhà đầu tư lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục thuế tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

Trong thời gian không quá 06 tháng sau khi xây dựng công trình

Chủ đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế; Cục thuế tỉnh để theo dõi, tổng hợp