Ban Quản lý Khu kinh tế, BHXH tỉnh và Công đoàn Khu kinh tế phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về chính sách BHYT, BNHX, BHTN năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-BQL ngày 22/3/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phổ biển giáo dục pháp luật năm 2023. Thực hiện Quy chế phối hợp 3 cơ quan, ngày 27/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 với các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, các khu công nghiệp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, BHXH tỉnh, và Công đoàn KKT điều hành buổi đối thoại
Đã có 140 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tích cực tham gia Hội nghị đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sôi nổi; các ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp, người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều được giải đáp ngay tại Hội nghị, qua đó góp phần cho sự thành công của Hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2023 giúp các doanh nghiệp nắm bắt và cập nhật được các quy định của pháp luật về: Luật BHXH, BHYT, BHTN; các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên nước, về thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp được hướng dẫn  sử dụng phần mềm Quản lý điều hành Khu kinh tế và sử dụng chữ ký số trong thực hiện Dịch vụ công trực tuyến.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một hoạt động định kỳ hằng năm nhằm giúp các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, các khu công nghiệp cập nhật đầy đủ thông tin của các chính sách của nhà nước, các quy định pháp luật hiện hành; qua đó tạo tiền đề để các đơn vị tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra Hội nghị còn mang tính chất tuyên truyền lan tỏa, sau Hội nghị các đại biểu tham dự tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của pháp luật liên quan và Luật BHXH, BHYT, BHTN đến đội ngũ CB-CNV tại DN của mình.

Nguồn: https://kkt.binhdinh.gov.vn/vi/news/pho-bien-giao-duc-phap-luat/ban-quan-ly-khu-kinh-te-bhxh-tinh-va-cong-doan-khu-kinh-te-phoi-hop-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-va-doi-thoai-ve-chinh-sach-bhyt-bnhx-bhtn-nam-2023-1193.html#
Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159